Gwarancja

Firma Pulinno sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem) z siedzibą w Pabianicach udziela gwarancji co do jakości dystrybuowanego przez siebie wyrobu medycznego. Karta gwarancyjna dołączona jest do instrukcji używania.

Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że wyrób medyczny dystrybuowany przez Pulinno Sp. z o.o. jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

1. Okres gwarancji w zależności od produktu wynosi:

     a) Nebulizator Air Pro model 2018 – okres gwarancji na korpus i głowicę wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży oraz 6 miesięcy na głowicę rozpylającą od daty sprzedaży;

     b) Nebulizator Air Pro model 2019 – okres gwarancji na korpus wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży oraz 6 miesięcy na głowicę rozpylającą od daty sprzedaży;

     c) Głowica rozpylająca – okres gwarancji wynosi 6 miesiecy od daty sprzedaży;

     d) Adapter sieciowy – okres gwarancji wynosi 6 miesiecy od daty sprzedaży;

e) Nebulizator NebBee – okres gwarancji na kompresor/urządzenie główne wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży, gwarancja nie dotyczy pojemnika na lek, ponieważ żywotność pojemnika na lek różni się znacznie w zależności od użytkowania.

2. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej: Rzeczpospolita Polska.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie medycznym.

4. Gwarancją nie są objęte:

    a) Części ulegające naturalnemu zużyciu,

    b) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne sprzętu spowodowane przez użytkownika,

    c) Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:  

 • Niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
 • Niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji
 • Używania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów innych niż zalecane przez Gwaranta,
 • Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne osoby napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
 • Działania siły wyższej (powódź, pożar, uderzenie pioruna itp.).

    d) Usterki spowodowane niewłaściwym czyszczeniem wyrobu medycznego lub zaniechaniem tej czynności.

5. Gwarancja udzielona na wyrób medyczny wygasa w przypadku dokonania przez nieuprawnione podmioty (w szczególności przez nieuprawniony serwis, bądź samego nabywcę wyrobu medycznego), jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian w konstrukcji sprzętu. Stwierdzenie uszkodzenia plomb, etykiet lub innych zabezpieczeń, bądź ich zamazanie uniemożliwiające odczytanie zawartych w nich informacji, może być potraktowane jako próba ingerencji w wyrób medyczny nieuprawnionego podmiotu i jako takie skutkować wygaśnięciem gwarancji.

6. Zgłoszenie reklamacji wyrobu medycznego z tytułu udzielonej na niego gwarancji można dokonać bezpo­średnio u gwaranta (dane kontaktowe znajdują się poniżej).

7. Urządzenie należy dostarczyć pod wskazany adres w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu na koszt gwaranta.

8. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczania wadliwego wyrobu medycznego do serwisu gwaranta.

9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji (naprawa, wymiana urządzenia na nowe) decyduje gwarant.

10. W przypadku wymiany sprzętu lub jego części na nowe, przechodzą one w posiadanie pacjenta/ klienta, natomiast wadliwy wyrób medyczny lub jego części wymienione w trakcie naprawy przechodzą w posiadanie Gwaranta.

11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np. wymiana materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, odwapnienie, mycie, kalibracja itp.).

12. Sprzęt oddawany do naprawy musi być kompletny (tzn. zawierać wszystkie elementy oryginalne znajdujące się w zestawie). Do naprawy przyjmowany jest sprzęt oczyszczony z płynów, czysty i suchy. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia użytkownika kosztami doprowadzenia wyrobu medycznego do stanu spełniającego wymogi przyjęcia do serwisu.

13. Wraz ze sprzętem w ramach reklamacji należy składać: dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, czytelny i dokładny opis usterki czego dotyczy, dane użytkownika: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail.

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

15. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Gwaranta w celu realizacji uprawnień z niniejszej gwarancji. Informujemy, ze Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: serwis@pulinno.com. Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy). 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 5. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument. 
 6. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Pulinno Sp. z o.o. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice na koszt Kupującego. 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Produkty co do, których Konsumentowi po otwarciu opakowania nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawierają w swym opisie pouczenie o braku uprawnienia do odstąpienia od umowy.