Gwarancja

Firma Pulinno sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem) z siedzibą w Pabianicach udziela gwarancji co do jakości dystrybuowanego przez siebie wyrobu medycznego. Karta gwarancyjna dołączona jest do instrukcji używania.

Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że wyrób medyczny dystrybuowany przez Pulinno Sp. z o.o. jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

1. Okres gwarancji w zależności od produktu wynosi:

     a) Nebulizator Air Pro model 2018 – okres gwarancji na korpus i głowicę wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży, przy czym rekomendowane by wymieniać głowicę co 6 miesięcy;

     b) Nebulizator Air Pro model 2019 – okres gwarancji na korpus wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży oraz 6 miesięcy na głowicę rozpylającą od daty sprzedaży;

     c) Głowica rozpylająca – okres gwarancji wynosi 6 miesiecy od daty sprzedaży;

     d) Adapter sieciowy – okres gwarancji wynosi 6 miesiecy od daty sprzedaży.

2. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej: Rzeczpospolita Polska.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie medycznym.

4. Gwarancją nie są objęte:

    a) Części ulegające naturalnemu zużyciu,

    b) Uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne sprzętu spowodowane przez użytkownika,

    c) Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:  

  • Niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
  • Niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji
  • Używania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów innych niż zalecane przez Gwaranta,
  • Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne osoby napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
  • Działania siły wyższej (powódź, pożar, uderzenie pioruna itp.).

    d) Usterki spowodowane niewłaściwym czyszczeniem wyrobu medycznego lub zaniechaniem tej czynności.

5. Gwarancja udzielona na wyrób medyczny wygasa w przypadku dokonania przez nieuprawnione podmioty (w szczególności przez nieuprawniony serwis, bądź samego nabywcę wyrobu medycznego), jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian w konstrukcji sprzętu. Stwierdzenie uszkodzenia plomb, etykiet lub innych zabezpieczeń, bądź ich zamazanie uniemożliwiające odczytanie zawartych w nich informacji, może być potraktowane jako próba ingerencji w wyrób medyczny nieuprawnionego podmiotu i jako takie skutkować wygaśnięciem gwarancji.

6. Zgłoszenie reklamacji wyrobu medycznego z tytułu udzielonej na niego gwarancji można dokonać bezpo­średnio u gwaranta (dane kontaktowe znajdują się poniżej).

7. Urządzenie należy dostarczyć pod wskazany adres w opakowaniu chroniącym je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu na koszt gwaranta.

8. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczania wadliwego wyrobu medycznego do serwisu gwaranta.

9. O sposobie rozpatrzenia reklamacji (naprawa, wymiana urządzenia na nowe) decyduje gwarant.

10. W przypadku wymiany sprzętu lub jego części na nowe, przechodzą one w posiadanie pacjenta/ klienta, natomiast wadliwy wyrób medyczny lub jego części wymienione w trakcie naprawy przechodzą w posiadanie Gwaranta.

11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np. wymiana materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, odwapnienie, mycie, kalibracja itp.).

12. Sprzęt oddawany do naprawy musi być kompletny (tzn. zawierać wszystkie elementy oryginalne znajdujące się w zestawie). Do naprawy przyjmowany jest sprzęt oczyszczony z płynów, czysty i suchy. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia użytkownika kosztami doprowadzenia wyrobu medycznego do stanu spełniającego wymogi przyjęcia do serwisu.

13. Wraz ze sprzętem w ramach reklamacji należy składać: dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, czytelny i dokładny opis usterki czego dotyczy, dane użytkownika: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail.

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

15. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych przez Gwaranta w celu realizacji uprawnień z niniejszej gwarancji. Informujemy, ze Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: serwis@pulinno.com. Informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z ustawy z dnia  30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 punkt  VII.

4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

6. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Pulinno Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 5 budynek 36, 95-200 Pabianice na koszt Kupującego.

7. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.