Polityka prywatności serwisu www.healthin.com 

Szanujemy Państwa prawo do ochrony danych osobowych, dlatego chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych serwisu na stronie healthin.com. 

Kto decyduje o serwisie www.healthin.com  (dalej „Serwis”)? 

Serwis „Healthin” prowadzony na stronie healthin.com należy do spółki Pulinno sp. z o.o., która jest jednocześnie administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych za pomocą Serwisu danych osobowych.  

Kto decyduje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych? 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Pulinno sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice.

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy? 

Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Pulinno sp. z o.o. w celu prawidłowego świadczenia usług zbiera informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszego serwisu (zbierane dane to m. in. wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na strony serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http). Pliki te nie gromadzą Państwa danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność Państwa systemu bądź danych, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Państwa usunięte.  

Za pomocą Serwisu prowadzony jest sklep internetowy, za pomocą którego mogą Państwo nabyć produkty Pulinno sp. z o.o. W celu złożenia, realizacji zamówienia oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji przetwarzamy następujące dane osobowe: 

  • imię i nazwisko; 
  • adres e-mail; 
  • numer telefonu; 
  • adres korespondencyjny i adres doręczenia przesyłki; 

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędnie dla realizacji ww. celów. Usługodawca może dokonać weryfikacji podanych przez Państwa w procesie rejestracji danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki podania przez Państwa nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych. 

Jakie są podstawy i cele przetwarzania Państwa danych osobowych? 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:  

a)w celu realizacji umowy o świadczenie usług związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym korzystaniem ze sklepu internetowego, udziałem w konkursach organizowanych za pomocą Serwisu, korzystaniem z promocji w Serwisie, a także w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, zwrotów, umożliwienia kontaktu z użytkownikiem w związku z umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres trwania umowy oraz upływu terminu na złożenie reklamacji;  

b)ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń – 7 lat po zakończeniu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);  

c)dokonując rejestracji w Serwisie, mogą Państwo dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną newslettera na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z zm.). Zgoda może być w każdej chwili wycofana. W takiej sytuacji Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji działań marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – aż do momentu wycofania zgody tj. rezygnacji z newslettera. Rezygnacja z newslettera  odbywa się za pomocą kliknięcia w link umieszczony w wiadomości e-mail zawierającej newsletter. 

Kto ma dostęp do Państwa danych? 

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych są dostawcy systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator, podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania, w przypadku sporów pełnomocnicy procesowi, audytorzy, biegli. 

W przypadku wyrażenia zgody na przesłanie ankiety posprzedażowej, dane zostaną udostępnione właścicielowi serwisu Ceneo.pl sp. z o.o. 

Jakie przysługują Państwu prawa? 

Mają Państwo prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony danych osobowych Użytkownika należy kontaktować się z wyznaczonym przez administratora inspektorem ochrony danych: iod@pulinno.com. 

Kto może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych? 

Inspektor Ochrony Danych został powołany dla Pulinno sp. z o.o. na podstawie art. 37 RODO. Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dbać o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Pulinno sp. z o.o. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Pulinno sp. z o.o. może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi. 

Jakimi sprawami zajmuje się Inspektor Ochrony Danych? 

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw. Prawa te dotyczą w szczególności: 

    1)       Prawa dostępu do danych osobowych, 

    2)       Prawa do ich sprostowania, 

    3)       Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”), 

    4)       Prawa do ograniczenia przetwarzania, 

    5)       Prawa do przenoszenia danych osobowych, 

    6)       Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

    7)       Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, 

    8)       Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych. 

W jaki sposób zostanie rozpatrzony wniosek o realizację praw? 

Wniosek może być złożony za pośrednictwem wybranego pracownika Pulinno lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków. Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator Danych Osobowych może  a) nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub b) odmówić rozpoznania wniosku. 

Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych? 

Inspektorem Ochrony Danych w spółce Pulinno jest Małgorzata Damińska. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się: elektronicznie na adres e-mail: iod@pulinno.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: Pulinno Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5 bud. 36 , 95-200 Pabianice.