Regulamin sklepu internetowego Healthin.com 

Regulamin obowiązujący od dnia 09.07.2019 

Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedającego tj. Pulinno sp. z o.o., z siedzibą w Pabianicach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, sprzedaży drogą elektroniczną towarów umieszczonych w ofercie sklepu internetowego Healthin.com. 

I.  Postanowienia Ogólne 

 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U.2017.1844 j.t. z późn.  zm.).  
 1. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę www.healthin.com. Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym korespondencyjnie (adres: Pulinno Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5 bud. 36, 95-200 Pabianice.) lub drogą elektroniczna (adres: kontakt@healthin.com). 
 1. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia. 
 1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie Produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami w tym zakresie. 
 1. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu Internetowego dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: www.healthin.com.  

 II. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 

 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.healthin.com, prowadzony przez Sprzedawcę. 
 1. Klient – osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, osobę prawną oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawną, która składa Zamówienie.  
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej zakupu Towaru niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 1. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego. 
 1. Towar – rzecz z oferty umieszczonej na stronie Sklepu internetowego. 
 1. Sprzedawca – spółkę Pulinno Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00653041, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, wpłaconym w pełnej wysokości. Siedziba spółki: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5542944289, Regon: 366089031. 
 1. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego, w tym złożenie Zamówienia.  
 1. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę jako administratora, która polega na przesyłaniu informacji  na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.  

 III. Rejestracja, składanie Zamówienia i zawieranie umowy. 

 1. Zamówienia Klient może dokonać poprzez:  
 • wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego; 
 • zapoznanie się oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności; 
 • wypełnieniu formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 
 1. Po zarejestrowaniu Klient powinien używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu  i hasła, które ze względów bezpieczeństwa należy traktować jako poufne. 
 1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez formularz zawarty na stronie Sklepu Internetowego. Realizacja złożonych zamówień prowadzona jest w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. 
 1. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wpłynięcia zamówienia na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail. Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i stanowi dowód, iż złożone przez Klienta Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta.  
 2. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 IV. Dostawa Towaru. 

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszty przesyłki określony jest na stronie internetowej www.healthin.com i jest ponoszony przez Klienta.  
 1. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu. 
 1. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od 24 do 72 h od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. 
 1. W przypadku, gdy będzie to możliwe, z punktu widzenia wielkości zamówienia oraz czasu jego realizacji, jedno Zamówienie będzie dostarczone jedną przesyłką W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia. Anulowanie części Zamówienia przez Klienta jest dopuszczalne jednie do chwili otrzymania przez niego potwierdzania Zamówienia. 
 1. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru Klient powinien sprawdzić stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności Towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Sprzedawcy. 

V. Zapłata Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru. 

 1. Cena  za Towar wraz z kosztami przesyłki może być uiszczona w następujący sposób:  
 • tradycyjnym przelewem bankowym, 
 • za pośrednictwem PayU. 
 1.  Za dzień zapłaty Ceny uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy. 
 1. Wyboru sposobu zapłaty dokonuje Klient w trakcie zamawiania Towaru. 

VI. Postępowanie reklamacyjne. 

 1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może złożyć reklamację bezpośrednio do producenta lub za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie i wysłana na adres: Pulinno Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5 bud. 36, 95-200 Pabianice z dopiskiem Dział Reklamacji lub drogą elektroniczną na adres email: serwis@pulinno.com i określać dane Klienta, jego adres, numer dokumentu zakupu oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.  
 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.  W przypadkach określonych w punkcie 5 poniżej, gdy Sprzedawca proponuje inny sposób wykonania reklamacji niż wskazany w żądaniu Klienta, Sprzedawca wraz z informacją o przyznaniu istnienia wadliwości rzeczy informuje Klienta o proponowanym sposobie doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową. 
 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zgodnie z żądaniem Klienta będącego konsumentem: wymienia Towar na nowy, dokonuje jego naprawy,  obniża cenę Towaru lub gdy wada jest istotna – dokonuje odstąpienia od umowy. Sprzedawca niezależnie od żądania Klienta może zaproponować Klientowi niezwłoczną wymianę lub naprawę, niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta, powiadamiając o tym Klienta zgodnie z punktem 2 powyżej. Klienta ma wówczas prawo do zmiany propozycji Sprzedawcy na inny wskazany przez siebie sposób usunięcia wady Towaru zgodnie z powyższymi możliwościami. Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta jeśli opcja wskazana przez Klienta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy; lub w porównaniu z innym z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. O skorzystaniu z tego prawa Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Kupującego. 
 1. W przypadku gdy w trakcie usuwania wady Towaru w drodze jego naprawy naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów urządzenia okazała się niemożliwa, Sprzedawca dokonuje wymiany urządzenie na nowe wolne od wad. 
 1. Jeśli Towar został uszkodzony, a jego uszkodzenie wynika z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub używania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów innych niż zalecane przez Sprzedawcę – reklamacja nie zostaje uznana, co Sprzedawca uzasadni w odpowiedzi przekazanej Klientowi zgodnie z punktem 4 powyżej. Sprzedawca odmawia uznania reklamacji. W ocenie Sprzedawcy przeprowadzone testu przekazanego nebulizatora potwierdziły, iż uszkodzenie Towaru jest wynikiem niezgodnego z instrukcją użytkowania nebulizatora, a Towar w momencie sprzedaży pozostawał bez wad. 
 1. Koszty odesłania reklamowanego Towaru ciąży na Sprzedawcy. 
 1. Jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę kolejna reklamacja dotycząca tego Towaru może, zgodnie z żądaniem Klienta, skutkować odstąpieniem od umowy i zwrotem środków pieniężnych za urządzenie zakupione u Sprzedawcy. 
 1. Sprzedawca nie odpowiada za zwrot środków pieniężnych za towar zakupiony z innego źródła niż za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

  VII. Odstąpienie od umowy  

 1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy). 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 1. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 punkt VII. 
 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 1. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument. 
 1. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Pulinno Sp. z o.o. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice na koszt Kupującego. 
 1. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi. 

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy.  

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego.  
 1. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. 

IX. Prawa autorskie. 

    Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość strony internetowej Sklepu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

    Znaki towarowe, logo, zdjęcia produktów umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli. 

X. Postanowienia końcowe. 

    Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu. 

    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm ). 

    Regulamin odwiązuje od dnia 09.07.2019 i stosuje się po jego akceptacji przez Klienta do Zamówień złożonych po tym dniu.