Regulamin sklepu internetowego Healthin.com 

Regulamin obowiązujący od dnia 01.01.2023

Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedającego tj. Pulinno sp. z o.o., z siedzibą w Pabianicach, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, usług drogą elektroniczną, warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności sprzedaży towarów umieszczonych w ofercie sklepu internetowego Healthin.com. 

I.  Postanowienia Ogólne 

 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U.2017.1844 j.t. z późn. zm.).
 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu Internetowego w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i drukowanie za pomocą systemu informatycznego, z którego korzysta Użytkownik. Kontynuując korzystanie ze Sklepu Internetowego Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego i oferowanych na nim Towarów w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego obejmują:
  1. urządzenie końcowe (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadające dostęp do sieci Internet;
  2. wersję przeglądarki internetowej obsługiwaną przez Sklep Internetowy (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari);
  3. w przypadku zakładania Konta Użytkownika – także adres poczty elektronicznej.
 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik ma zakaz:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści dyskryminujących lub nawołujących do nienawiści (np. na tle rasowym, etnicznym lub religijnym), a także treści naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne;
  2. podejmowania jakichkolwiek działań, które powodowałyby zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów informatycznych Sprzedawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, powodują obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku naruszenia tego zakazu, Sprzedawca ma prawo dochodzić od Użytkownika roszczeń w celu pokrycia kosztów naprawy lub usunięcia szkód w systemach informatycznych, wywołanych przez te działania.
 1. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę healthin.com.
 1. Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym korespondencyjnie (adres: Pulinno Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5 bud. 36, 95-200 Pabianice), drogą elektroniczną (adres: kontakt@healthin.com), poprzez czat na Stronie Internetowej lub telefonicznie pod numerem: +48 572 155 110.
 2. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia. 
 3. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami w tym zakresie. 
 4. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu Internetowego dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: www.healthin.com.

 II. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 

 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.healthin.com, prowadzony przez Sprzedawcę. 
 1. Klient – osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, osobę prawną oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawną, która składa Zamówienie.  
 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, korzystający ze Sklepu Internetowego.
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej zakupu Towaru niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. 
 1. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego. 
 1. Towar – rzecz z oferty umieszczonej na stronie Sklepu internetowego. 
 1. Sprzedawca – spółkę Pulinno Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00653041, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, wpłaconym w pełnej wysokości. Siedziba spółki: ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5542944289, REGON: 366089031. 
 1. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego, w tym złożenie Zamówienia.  
 2. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę jako administratora, która polega na przesyłaniu informacji  na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.  

 III. Rejestracja, składanie Zamówienia i zawieranie umowy. 

 1. Utworzenie Konta Użytkownika jest dokonywane przez poprawne uzupełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie Internetowym oraz złożenie niezbędnych oświadczeń w zakresie akceptacji postanowień Regulaminu, zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych – Polityka prywatności. Dla dokonania rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych w polach oznaczonych gwiazdką (*). 
 2. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika i będzie wykorzystywany do korespondencji.
 4. Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik i czynić to do celów własnych. Użytkownik, który utworzył Konto Użytkownika powinien zabezpieczyć dane do logowania przed wglądem osób trzecich oraz ich nieuprawnionym dostępem do Konta Użytkownika.
 5. Posiadanie Konta nie jest konieczne do zakupu Towarów.
 6. Zamówienia Klient może dokonać poprzez:
  1. skompletowanie zamówienia na Stronie Internetowej, dodając Towary do koszyka, a następnie poprzez kliknięcie „Przejdź do płatności”
  2. wypełnienie formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 
  3. zapoznanie się oraz akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności; 
  4. Kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
 7. Po zarejestrowaniu Klient powinien używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu i hasła, które ze względów bezpieczeństwa należy traktować jako poufne. 
 8. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez formularz zawarty na stronie Sklepu Internetowego. Realizacja złożonych zamówień prowadzona jest w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. 
 9. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie wpłynięcia zamówienia na wskazany w trakcie rejestracji adres e-mail. Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i stanowi dowód, iż złożone przez Klienta Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta.  
 10. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 IV. Dostawa Towaru. 

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszt przesyłki określony jest na stronie internetowej www.healthin.com i jest ponoszony przez Klienta.   
 1. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu. 
 1. Zamówiony towar jest dostarczany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od 24 do 72 h od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. 
 1. W przypadku, gdy będzie to możliwe, z punktu widzenia wielkości zamówienia oraz czasu jego realizacji, jedno Zamówienie będzie dostarczone jedną przesyłką W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia. Anulowanie części Zamówienia przez Klienta jest dopuszczalne jednie do chwili otrzymania przez niego potwierdzania Zamówienia. 
 1. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru Klient powinien sprawdzić stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności Towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Sprzedawcy. 

V. Zapłata Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru. 

 1. Cena  za Towar wraz z kosztami przesyłki może być uiszczona w następujący sposób: 
  1. tradycyjnym przelewem bankowym, 
  2. za pośrednictwem PayU. 
 1.  Za dzień zapłaty Ceny uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 1. Wyboru sposobu zapłaty dokonuje Klient w trakcie zamawiania Towaru.

VI. Postępowanie reklamacyjne. 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów zgodnych z umową i wolnych od wad. Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz z tytułu niezgodności towarów z umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).  
 1. Towary prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte również gwarancją producenta, dystrybutora lub Sprzedawcy. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.
 1. W przypadku ujawnienia się wady lub niezgodności z umową Towaru, Klient może złożyć reklamację bezpośrednio do producenta (z tytułu gwarancji) lub do Sprzedawcy (z tytułu rękojmi, niezgodności towaru z umową lub gwarancji – jeżeli Sprzedawca udziela gwarancji na dany Towar).
 1. Reklamacja do Sprzedawcy powinna zostać złożona:
  1. poprzez dokonanie rejestracji na stronie napraw.nebulizator.info i wypełnienie formularza online;
  2. drogą elektroniczną na adres email: serwis@pulinno.com z określeniem danych Klienta, numerem dokumentu zakupu oraz z opisem stwierdzonej niegodności Towaru z umową;
  3. telefonicznie pod numerem infolinii: +48 572 155 110;
  4. pisemnie na adres: Pulinno Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5 bud. 36, 95-200 Pabianice z dopiskiem „Dział Reklamacji”.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl

  VII. Odstąpienie od umowy  

 1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy). 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 1. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 1. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument. 
 1. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Pulinno Sp. z o.o. ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice na koszt Kupującego. 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Produkty co do, których Konsumentowi po otwarciu opakowania nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawierają w swym opisie pouczenie o braku uprawnienia do odstąpienia od umowy.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy.  

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego.  
 1. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej. 

IX. Zasady dodawania i weryfikacji opinii. 

 1. Przedmiot Opinii powinna stanowić jakość zakupionego Towaru oraz jakość usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 2. Opinia powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad pisowni i gramatyki.
 3. Wystawiane przez Użytkownika opinie powinny opierać się na osobistych i bezpośrednich doświadczeniach Użytkownika.
 4. Opinie nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego, w szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest dodawanie opinii w celu pomówienia.
 5. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych oraz marketingowych.
 6. Niedozwolone jest umieszczanie w opiniach odnośników do innych stron internetowych.
 7. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie Internetowym opinie pochodzą od Klientów, Którzy zakupili dany Towar, w szczególności:
  1. opinie mogą zamieszczać wyłącznie Użytkownicy, którzy posiadają założone Konto;
  2. sprzedawca wdrożył manualne środki ochrony, aby sprawdzić, czy opinie zamieszczają Klienci, którzy rzeczywiście zakupili dany Towar;
  3. opinia wystawiona przez Użytkownika zostanie opublikowania po weryfikacji jej pochodzenia i treści przez Sprzedawcę;
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczaniu na Stronie internetowej lub odrzucaniu nadesłanych opinii.
 9. Opinie publikowane w Sklepie Internetowym nie są sponsorowane i nie mają na nie wpływu żadne umowy zawarte pomiędzy Sprzedawcą, a jego partnerem handlowym lub inną osobą trzecią.
 10. Sprzedawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, a już opublikowane opinie usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Sprzedawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem zamieszczającym w opinię na Stronie internetowej.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii zamieszczanych przez Użytkowników.

X. Prawa autorskie. 

 1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość Sklepu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Znaki towarowe, logo, zdjęcia produktów umieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli. 

XI. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. W sprawie przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami elektronicznie pod adresem iod@pulinno.com lub pisemnie na adres korespondencyjny: Pulinno Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 5 bud. 36 , 95-200 Pabianice. 

XII. Zmiana Regulaminu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu wpływająca na prawa lub obowiązki Klienta oraz Użytkownika posiadającego Konto jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn, to jest w szczególności:
  1. zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności;
  2. zmiany w zakresie: danych adresowych, nazwy lub formy prawnej Sprzedawcy,
  3. zmiany w zakresie sposobów płatności,
  4. zmiany w zakresie sposobów dostarczenia Towarów,
  5. inne zmiany techniczne związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 3. W sytuacji opisanej w ust. 2 informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi poprzez przesłanie na jego adres poczty elektronicznej informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o jego zmianie.
 4. Jeżeli Użytkownik zgadza się na zmianę Regulaminu nie musi podejmować żadnych czynności. Jeżeli zaś nie zgadza się na wprowadzenie zmian, może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu ze skutkiem na dzień poprzedzający wejście w życie zmian lub w każdej chwili usunąć Konto.
 5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zawartych umów sprzedaży, chyba że z komunikatu o zmianie wynika coś innego.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm ). 
 3. Regulamin odwiązuje od dnia 01.01.2023r. i stosuje się po jego akceptacji przez Klienta do Zamówień złożonych po tym dniu.