Jeśli posiadasz nebulizator Air Pro model z dwoma złotymi pinami*, już dziś zgłoś się do nas i weź udział w akcji promocyjnej

„Wymień stary na nowy” !

Wystarczy, że wyślesz na adres email: kontakt@healthin.com numer seryjny** nebulizatora Air Pro, a w wiadomości zwrotnej otrzymasz kod upoważaniający do zakupu nowego nebulizatora AeroGo z 20% zniżką!

*Jak rozpoznać urządzenie 2 PIN?

**Numer seryjny nebulizatora znajduje się w 2 miejscach – na spodzie urządzenia lub na boku kartonowego pudełka. Po prawej stronie znajdziesz zdjęcia podglądowe.

REGULAMIN PROMOCJI „Wymień stary na nowy″

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Wymień stary na nowy ″ (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja trwa od 20.03.2022 r. do 31.03.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com
 7. Promocja obejmuje wyłącznie modele z dwoma pinami .

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • Przesłanie na adres: kontakt@healthin.com,  numeru seryjnego nebulizatora Air Pro model z dwoma złotymi pinami. Numer seryjny urządzenia można znaleźć na naklejce na spodzie nebulizatora lub na opakowaniu kartonowym.
 • Po weryfikacji przesłanego zgłoszenia w wiadomości zwrotnej zostanie wygenerowany kod promocyjny umożlwiający zakup nowego nebulizatora AeroGo na stronie healthin.com z 20% zniżką.
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com.
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 3. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

3 NALICZANIE RABATU

 1. 20% rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora, a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Kupon rabatowy, podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.

4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego