REGULAMIN PROMOCJI„AkcesoriaNa5″ – 5% ZNIŻKI NA WSZYSTKIE AKCESORIA”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „AkcesoriaNa5″ (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja trwa od 10.04.2021 r. do 31.012.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI
 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia na dowolne akcesorium za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  z użyciem hasła „AkcesoriaNa5″ upoważniającego do otrzymania 5% zniżki na wszystkie akcesoria.
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 1. Jeden uczestnik ma prawo do jednokrotnego wykorzystania hasła rabatowego „AkcesoriaNa5″.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 • 3 RABAT OD CENY AKCESORIÓW
 1. 5% rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów, a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Twój kod – hasła „AkcesoriaNa5″ podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com. Rubryka CVS pozostaje pusta.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.
 • 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

REGULAMIN PROMOCJI „Świąteczne opakowanie dla nebulizatora”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Świąteczne opakowanie dla nebulizatora” (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja obowiązuje tylko w dniu 06.12.2021 r. i dotyczy pierwszych 20 zamówień na nebulizator Air Pro lub AeroGo.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com

WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI

 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia na nebulizator Air Pro lub AeroGo za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 • Promocją objęte jest wyłącznie 20 pierwszych zamówień złożonych w dniu 06.12.2021
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 3. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

REGULAMIN PROMOCJI „Cyber Monday”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „-Cyber Monday” (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja obowiązuje tylko w dniu 29.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI
 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia na dowolne akcesoria za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  z użyciem hasła „CyberHealthin” upoważniającego do otrzymania 15 % zniżki na wszystkie akcesoria oraz nebulizator AeroGo,  
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 • Kod rabatowy nie obowiązuje na już przecenione artykuły.
 1. Jeden uczestnik ma prawo do jednokrotnego wykorzystania hasła rabatowego „CyberHealthin”
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 • 3 RABAT OD CENY AKCESORIÓW ORAZ NEBULIZATORA AEROGO
 1. 15% rabatu naliczane jest od ceny brutto akcesoriów oraz nebulizatora AeroGo, a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Twój kod – hasła „CyberHealthin” podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com. Rubryka CVS pozostaje pusta.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.
 • 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

REGULAMIN PROMOCJI „Black Week”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Black week” (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja trwa od 22.11.2021 r. do 28.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI
 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia na dowolne akcesoria za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  z użyciem hasła „Week20” upoważniającego do otrzymania 20 % zniżki,  
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 • Kod rabatowy nie obowiązuje na już przecenione artykuły.
 1. Jeden uczestnik ma prawo do jednokrotnego wykorzystania hasła rabatowego „Week20”
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 • 3 RABAT OD CENY AKCESORIÓW
 1. 20% rabatu naliczane jest od ceny brutto akcesoriów, a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Twój kod – hasła „Week20” podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com. Rubryka CVS pozostaje pusta.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.
 • 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

REGULAMIN PROMOCJI„-25% na nebulizator AeroGo”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „-25% na nebulizator AeroGo” (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja trwa od 08.10.2021 r. do 21.10.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI
 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia na AeroGo za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  z użyciem hasła „Aero25Go” upoważniającego do otrzymania 25 % zniżki,  
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 1. Jeden uczestnik ma prawo do jednokrotnego wykorzystania hasła rabatowego „Aero25Go”
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 • 3 RABAT OD CENY NEBULIZATORA
 1. 25% rabatu naliczane jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów, a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Twój kod – hasła „Aero25Go” podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com. Rubryka CVS pozostaje pusta.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.
 • 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

REGULAMIN PROMOCJI„VOUCHER PODARUNKOWY – 10 ZŁ ZNIŻKI NA ZAKUPY POWYŻEJ 50 ZŁ”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Voucher podarunkowy ” (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja trwa od 10.04.2021 r. do 31.012.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI
 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia za min. 50zł za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  z użyciem hasła „OFF10” lub “10OFF” upoważniającego do otrzymania 10zł zniżki,  
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 1. Jeden uczestnik ma prawo do jednokrotnego wykorzystania hasła rabatowego „OFF10” lub “10OFF”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 • 3 RABAT OD CENY NEBULIZATORA
 1. 10zł rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów, a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Twój kod – hasła „OFF10” lub “10OFF” podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com. Rubryka CVS pozostaje pusta.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.
 • 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

REGULAMIN PROMOCJI„DZIEŃ OJCA 2020 – 15% ZNIŻKI NA NEBULIZATOR”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „DZIEŃ OJCA 2020 – 15% ZNIŻKI NA NEBULIZATOR” (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja trwa od 23.06.2020 r. do 29.06.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI
 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia na zakup min. 1 zestawu zawierającego Nebulizator Air Pro za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  z użyciem hasła „SUPERTATA” upoważniającego do otrzymania 15% zniżki,  
 • założenie darmowego konta klienta wraz z podaniem prawidłowych danych niezbędnych do realizacji benefitu,
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 1. Jeden uczestnik ma prawo do wielokrotnego zakupu Nebulizatora Air Pro z wykorzystaniem hasła rabatowego „SUPERTATA”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 • 3RABAT OD CENY NEBULIZATORA
 1. 15% rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Twój kod – hasła „SUPERTATA” podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com. Rubryka CVS pozostaje pusta.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.
 • 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

REGULAMIN PROMOCJI„DZIEŃ DZIECKA 2020 – 15% ZNIŻKI NA NEBULIZATOR”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „DZIEŃ DZIECKA 2020 – 15% ZNIŻKI NA NEBULIZATOR” (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja trwa od 01.06.2020 r. do 14.06.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI
 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia na zakup min. 1 zestawu zawierającego Nebulizator Air Pro za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  z użyciem hasła „DZIENDZIECKA” upoważniającego do otrzymania 15% zniżki,  
 • założenie darmowego konta klienta wraz z podaniem prawidłowych danych niezbędnych do realizacji benefitu,
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 1. Jeden uczestnik ma prawo do wielokrotnego zakupu Nebulizatora Air Pro z wykorzystaniem hasła rabatowego „DZIENDZIECKA”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 • 3RABAT OD CENY NEBULIZATORA
 1. 15% rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Twój kod – hasła „DZIENDZIECKA” podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com. Rubryka CVS pozostaje pusta.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.
 • 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

REGULAMIN PROMOCJI„DZIEŃ MATKI 2020 – 15% ZNIŻKI NA NEBULIZATOR”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „DZIEŃ MATKI 2020 – 15% ZNIŻKI NA NEBULIZATOR” (zwana dalej „Promocją”). 
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja trwa od 26.05.2020 r. do 05.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI
 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia na zakup min. 1 zestawu zawierającego Nebulizator Air Pro za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  z użyciem hasła „MAMA” upoważniającego do otrzymania 15% zniżki,  
 • założenie darmowego konta klienta wraz z podaniem prawidłowych danych niezbędnych do realizacji benefitu,
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 1. Jeden uczestnik ma prawo do wielokrotnego zakupu Nebulizatora Air Pro z wykorzystaniem hasła rabatowego „MAMA”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.
 • 3RABAT OD CENY NEBULIZATORA
 1. 15% rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Twój kod – hasła „MAMA” podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com. Rubryka CVS pozostaje pusta.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.
 • 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

REGULAMIN PROMOCJI„WIOSNO 2020 – 15% ZNIŻKI NA NEBULIZATOR

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „WIOSNO 2020 – 15% ZNIŻKI NA NEBULIZATOR” (zwana dalej „Promocją”).
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jestPulinno z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 4. Promocja trwa od 21.04.2020 r. do 25.05.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę healthin.com
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com

2. WARUNKI UCZESTNICTWA WPROMOCJI

 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest:
 • złożenie zamówienia na zakup min. 1 zestawu zawierającego Nebulizator Air Pro za pośrednictwem strony internetowej healthin.com  z użyciem hasła „WIOSNA2020” upoważniającego do otrzymania 15% zniżki,  
 • założenie darmowego konta klienta wraz z podaniem prawidłowych danych niezbędnych do realizacji benefitu,
 • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony healthin.com
 • opłacenie ceny zamawianego towaru i kosztów jego wysyłki. 
 1. Jeden uczestnik ma prawo do wielokrotnego zakupu Nebulizatora Air Pro z wykorzystaniem hasła rabatowego „WIOSNA2020”.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabat o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
 3. Przystąpienie do Promocji jestrównoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji. 
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia 
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

3.RABAT OD CENY NEBULIZATORA

 1. 15% rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów a nie koszyka wartości zamówienia i nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania w rubryce Twój kod – hasła „WIOSNA2020” podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym healthin.com. Rubryka CVS pozostaje pusta.
 3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.

4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.comlub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie. 

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

REGULAMIN “AKCJI PROMOCYJNEJ NEBULIZATOR AIR PRO”

 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „NEBULIZATOR AIR PRO” (zwana dalej „Promocją”).
 2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).
 3. Organizatorem Promocji jest Pulinno Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”).
 4. Promocja trwa od dnia 13.01.2020 do dnia 17.01.2020 lub do wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje wyłącznie poprzez stronę healthin.com.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: healthin.com.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Promocja polega na możliwości otrzymania od Organizatora bezpłatnego Nebulizatora Air Pro będącego wyrobem medycznym klasy IIa o wartości rynkowej 259 zł brutto.
 2. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”). Promocja skierowana jest do osób wykonujących zawód lekarza zarówno nieprowadzących jak i prowadzących działalność gospodarczą.
 3. Warunkiem udziału w Promocji jest posiadanie aktywnego numeru PWZ, wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie healthin.com wraz z podaniem prawidłowych danych oraz akceptacją Regulaminu Akcji Promocyjnej. Każdy uczestnik może skorzystać z Promocji jeden raz.
 4. W przypadku wyczerpania zapasów Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w § 1 ust. 4.
 5. W przypadku Uczestników nieprowadzących działalności gospodarczej, do dnia 28.02.2021 r. Organizator wyśle na adres zamieszkania zgłoszony na formularzu rejestracyjnym informację PIT-11 ze wskazaniem przychodu w kwocie 259 zł uzyskanego z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. W przypadku Uczestników prowadzących działalność gospodarczą wszelkie rozliczenia podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług lub pozostałych pozostają w wyłącznej odpowiedzialności tego Uczestnika, na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa podatkowego.
 7. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W trakcie rejestracji na stronie www.healthin.com uczestnik Promocji zostanie poproszony o podanie w formularzu zgłoszeniowym danych niezbędnych do realizacji Promocji.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest Pulinno Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5.
 3. W trakcie rejestracji uczestnik zostanie poproszony o podanie następującego zakresu danych:
 • Imię i nazwisko,
 • Numer PWZ
 • Adres email
 • Nr telefonu
 • Adres zamieszkania
 • Adres korespondencyjny
 • Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • Identyfikator podatnika
 • Dane Urzędu Skarbowego
 • Dane dot. prowadzonej działalności gospodarczej – adres

Powyższe dane osobowe przetwarzane będą:

 1. w celu realizacji Promocji, w tym wysyłki Nebulizatora Air Pro, a także w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, umożliwienia kontaktu z uczestnikiem w związku z jego udziałem w Promocji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres trwania Promocji oraz do upływu terminu na złożenie reklamacji;
 2. ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z Promocją – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń – 7 lat po zakończeniu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. w celu wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów podatkowych, przez okres wymagany tymi przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO).
 4. dokonując rejestracji uczestnik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na podany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z zm.). Zgoda jest obrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail lub kontakt poprzez adres email: iod@pulinno.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  4. Odbiorcami danych będą dostawcy systemów teleinformatycznych z których korzysta Administrator, firma kurierska oraz podwykonawcy w zakresie            niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania, w przypadku sporów pełnomocnicy procesowi, audytorzy, biegli.
  5. Każdy uczestnik Promocji ma prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,      prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy uzna,    iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej healthin.com
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.com lub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji.
 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

REGULAMIN PROMOCJI „KARTA RABATOWA – ZNIŻKA NA NEBULIZATOR” i „KARTA RABATOWA – DARMOWE MASECZKI” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „KARTA RABATOWA –  10%  ZNIŻKI NA NEBULIZATOR” i „KARTA RABATOWA – DARMOWE MASECZKI” (zwana dalej „Promocją”). 
 1. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19). 
 1. Organizatorem Promocji jest Pulinno Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 
 1. Promocja trwa od 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.  
 1. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę www.healthin.com 
 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.healthin.com 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”). 
 1. Warunkiem udziału w Promocji posiadanie karty rabatowej lub jest zarejestrowanie odpowiedniej karty rabatowej na stronie www.healthin.com, założenie darmowego konta klienta wraz z podaniem prawidłowych danych niezbędnych do realizacji benefitu, akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony www.healthin.com oraz opłacenie ceny zamawianego towaru i/lub kosztów wysyłki.  
 1. Jeden uczestnik ma prawo do skorzystania z dowolnej liczby kart rabatowych. 
 1. W przypadku rejestracji więcej niż jednej oryginalnej karty rabatowej upoważniającej do: 
 • zniżki na zakup nebulizatora („KARTA RABATOWA – ZNIŻKA NA NEBULIZATOR”),  w trakcie płacenia za zakup – rabat nie sumuje się i stanowi niezmiennie 10% ceny brutto nebulizatora niezależnie od ilości kart rabatowych, które posiada Uczestnik Promocji. 
 • Otrzymania darmowego zestawu maseczek – (KARTA RABATOWA – DARMOWE MASECZKI), każdorazowo po uprzednim opłaceniu przez Uczestnika Promocji kosztów wysyłki w kwocie 9,99zł. Jedna karta upoważnia do otrzymania jednego zestawu masek, w skład którego wchodzi jedna transparenta maska dla dziecka i jedna transparenta maska dla osoby dorosłej.  
 1. Karty rabatowe zarejestrowane przez Uczestnika po terminie ważności Promocji nie będą uwzględnione przez Organizatora. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabaty o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane. 
 1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji. 
 1. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia rabatu. 
 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora. 

§ 3 RABAT OD CENY NEBULIZATORA 

 1. 10% rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów a nie koszyka wartości zamówienia.  
 1. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania karty rabatowej podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.healthin.com 
 1. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika. 

§ 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej www.healthin.com 
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.com lub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 
 1. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora. 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.