Korzystanie z witryny internetowej www.healthin.com oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce plików cookie. - Dowiedz się więcej - OK. Przejdź do serwisu

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „KARTA RABATOWA - ZNIŻKA NA NEBULIZATOR” i „KARTA RABATOWA - DARMOWE MASECZKI”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „KARTA RABATOWA –  10%  ZNIŻKI NA NEBULIZATOR” i „KARTA RABATOWA - DARMOWE MASECZKI” (zwana dalej „Promocją”).
2. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19).

 
3. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
4. Organizatorem Promocji jest firma Pulinno Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
(85-862), przy ul. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”).
5. Promocja trwa od 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.

6. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę www.healthin.com

7. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.healthin.com

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
2. Warunkiem udziału w Promocji jest zarejestrowanie odpowiedniej karty rabatowej na stronie www.healthin.com, założenie darmowego konta klienta wraz z podaniem prawidłowych danych niezbędnych do realizacji benefitu, akceptacja Regulaminu i polityki RODO strony www.healthin.com oraz opłacenie ceny zamawianego towaru i/lub kosztów wysyłki. Warunkiem udziału w Promocji jest również wyrażenie zgody przez Uczestnika (poprzez zaznaczenie właściwego pola check-box) na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, m.in. poprzez przesyłanie informacji handlowych i newslettera za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.

Administratorem tych danych osobowych jest Pulinno Sp. z o.o. Dane te będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Pulinno Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora. Uczestnik, którego dane osobowe podlegają przetwarzaniu posiada, m.in. prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia oraz zgłoszenia sprzeciwu na marketing produktów i usług Administratora. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika, którym dane te będą mogły być przekazane zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty wykonujące na zlecenie Administratora działania związane z opisanym wyżej marketingiem bezpośrednim produktów i usług własnych oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

3. Jeden uczestnik ma prawo do skorzystania z dowolnej liczby kart rabatowych.
4. W przypadku rejestracji więcej niż jednej oryginalnej karty rabatowej upoważniającej do:

  • zniżki na zakup nebulizatora („KARTA RABATOWA - ZNIŻKA NA NEBULIZATOR”),  w trakcie płacenia za zakup – rabat nie sumuje się i stanowi niezmiennie 10% ceny brutto nebulizatora niezależnie od ilości kart rabatowych, które posiada Uczestnik Promocji.
  • Otrzymania darmowego zestawu maseczek – (KARTA RABATOWA - DARMOWE MASECZKI), każdorazowo po uprzednim opłaceniu przez Uczestnika Promocji kosztów wysyłki w kwocie 9,99zł. Jedna karta upoważnia do otrzymania jednego zestawu masek, w skład którego wchodzi jedna transparenta maska dla dziecka i jedna transparenta maska dla osoby dorosłej. 

6. Karty rabatowe zarejestrowane przez Uczestnika po terminie ważności Promocji nie będą uwzględnione przez Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabaty o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane.
8. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji.
9. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia rabatu.
10. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora.

§ 3 RABAT OD CENY NEBULIZATORA

  1. 10% rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów a nie koszyka wartości zamówienia. 
  2. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania karty rabatowej podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.healthin.com
  3. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika.

§ 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej www.healthin.com
2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.com lub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji.
3. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie.
4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją, w przypadku niepowodzenia ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.