„Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz zrezygnować ze zbierania informacji poprzez pliki cookies, zmieniając ustawienia Twojej przeglądarki - niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności.” - Dowiedz się więcej - OK. Przejdź do serwisu

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „KARTA RABATOWA - ZNIŻKA NA NEBULIZATOR” i „KARTA RABATOWA - DARMOWE MASECZKI” 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „KARTA RABATOWA –  10%  ZNIŻKI NA NEBULIZATOR” i „KARTA RABATOWA - DARMOWE MASECZKI” (zwana dalej „Promocją”). 

 1. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018.165 t.j. z dnia 2018.01.19). 

 1. Organizatorem Promocji jest Pulinno Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy  
  (85-862), przy ul. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, NIP: 5542944289 (zwana dalej „Organizatorem”). 

 1. Promocja trwa od 10.09.2018 r. do 31.12.2019 r.  

 1. Promocja obowiązuje tylko na zamówienia realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez stronę www.healthin.com 

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.healthin.com 

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 1. W Promocji może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”). 

 1. Warunkiem udziału w Promocji posiadanie karty rabatowej lub jest zarejestrowanie odpowiedniej karty rabatowej na stronie www.healthin.com, założenie darmowego konta klienta wraz z podaniem prawidłowych danych niezbędnych do realizacji benefitu, akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności strony www.healthin.com oraz opłacenie ceny zamawianego towaru i/lub kosztów wysyłki.  

 1. Jeden uczestnik ma prawo do skorzystania z dowolnej liczby kart rabatowych. 

 1. W przypadku rejestracji więcej niż jednej oryginalnej karty rabatowej upoważniającej do: 

 • zniżki na zakup nebulizatora („KARTA RABATOWA - ZNIŻKA NA NEBULIZATOR”),  w trakcie płacenia za zakup – rabat nie sumuje się i stanowi niezmiennie 10% ceny brutto nebulizatora niezależnie od ilości kart rabatowych, które posiada Uczestnik Promocji. 

 • Otrzymania darmowego zestawu maseczek – (KARTA RABATOWA - DARMOWE MASECZKI), każdorazowo po uprzednim opłaceniu przez Uczestnika Promocji kosztów wysyłki w kwocie 9,99zł. Jedna karta upoważnia do otrzymania jednego zestawu masek, w skład którego wchodzi jedna transparenta maska dla dziecka i jedna transparenta maska dla osoby dorosłej.  

 1. Karty rabatowe zarejestrowane przez Uczestnika po terminie ważności Promocji nie będą uwzględnione przez Organizatora. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji przed upływem terminu jej trwania wskazanym w §1 ust. 5. Po dniu odwołania Promocji, zgodnie ze zdaniem poprzednim, rabaty o których mowa w § 2 ust 4. powyżej nie będą udzielane. 

 1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Promocji niniejszego Regulaminu Promocji. 

 1. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę odmowy naliczenia rabatu. 

 1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika Promocji w razie nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów Organizatora. 

§ 3 RABAT OD CENY NEBULIZATORA 

 1. 10% rabat naliczany jest od ceny brutto nebulizatora/nebulizatorów a nie koszyka wartości zamówienia.  

 1. Rabat zostaje naliczony automatycznie z chwilą wskazania karty rabatowej podczas realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.healthin.com 

 1. Rabat w Promocji nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny, ani w inny sposób zmieniony na wniosek Uczestnika. 

§ 4 REKLAMACJE I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Promocji, a zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej www.healthin.com 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez każdego Uczestnika Promocji w formie pisemnej bezpośrednio na adres email: kontakt@healthin.com lub listownej na adres siedziby Organizatora Promocji. 

 1. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni od momentu przyjęcia zgłoszenia. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia Uczestnika Promocji zgłaszającego reklamację za pośrednictwem wiadomości email lub listownie. 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji. Regulamin stanowi jedyną podstawę Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników oraz Organizatora. 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.