Korzystanie z witryny internetowej www.healthin.com oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji znajduje się w polityce plików cookie. - Dowiedz się więcej - OK. Przejdź do serwisu

Regulamin

Regulamin obowiązujący od dnia 10 września 2018 r.

Regulamin określa warunki świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną poprzez korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym, m.in.: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy, warunki otrzymywania Newslettera, warunki zawarcia umowy sprzedaży  produktów i usług na odległość wraz z  niezbędnymi danymi, uprawnienia do odstąpienia od umowy, sposób, termin oraz akceptowane formy zapłaty, ceny produktów i usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego i zwrotów.


I.  Postanowienia Ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej oraz  sprzedaży podmiotom realizującym zlecenie w zakresie wyrobów medycznych w rozumieniu art.49 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U.2017.1844 j.t. z późn.  zm.). 
 2. Klient może składać Zamówienie wyłącznie przez stronę www.healthin.com.  Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: Pulinno Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz) lub drogą elektroniczna (adres: kontakt@healthin.com).
 3. W razie wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności co do Ceny lub dostępności Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta umożliwiając mu zmianę złożonego Zamówienia.
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 6 niniejszego punktu,  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w tym jego opis oraz Cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy, a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Informacja o Cenie podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego ma charakter wiążący dla Stron od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym Regulaminie. W przypadku podania na stronie internetowej Sklepu Internetowego błędnej informacji o Cenie Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 7. Sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę : Pulinno Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz  – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są w niniejszym Regulaminie.
 8. Osoba korzystająca ze strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym Klient, zobowiązana jest do niepodejmowania działań niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu nieodpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego lub w siedzibie Pulinno Sp. z o.o. w dniach i  godzinach pracy biura Spółki (pon.-pt. od 8:00 do 16:00). 
 10. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny Umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 11. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient zawiera umowę ze Sprzedawcą w oparciu o niniejszy Regulamin.
 12. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Klienta, stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 13. Sprzedaż prowadzona jest  wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 14. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 15. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od Wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi Produktów bez Wad.
 16. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie Produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane w warunkach zgodnych z obowiązującymi normami w tym zakresie.
 17. Ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 18. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez formularz zawarty na stronie internetowej www.healthin.com.Realizacja złożonych zamówień prowadzona jest w godzinach pracy  Pulinno Sp. z o.o., tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 19. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi. Za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) , ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).
 21. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 22. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione powyżej.
 23. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 24. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
  • mediację;
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 25. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację. Warunkiem korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu internetowego oraz składania Zamówień jest:
  • założenie Konta na stronie www.healthin.com i posiadanie aktywnego adresu e-mali umożliwiającego otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Sprzedawcy;
  • podanie Sprzedawcy danych niezbędnych do złożenia i wykonania Zamówienia, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu oraz adresu dostawy nabywanych towarów;
  • posiadanie dostępu do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową,
  • potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem wraz z jego akceptacją.
 26. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę podawanych przez Klienta w związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu Internetowego dostępne są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: www.healthin.com Warunkiem korzystania z usług Newslettera, który może zawierać informacje handlowe, jest wyrażenie przez Klienta zgody na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na stronie internetowej Sklepu Internetowego, przez co Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.
 27. Po wyrażeniu przez Klienta zgody, o której mowa w ust. 27 niniejszego punktu, Sprzedawca ma prawo przesyłać za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219).
 28. Klient w każdym czasie ma prawo cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie  odpowiedniego checkboxa  w zakładce „Moje Konto” Sklepu Internetowego, co zostanie potwierdzone przez wyświetlenie komunikatu o usunięciu danych Klienta z bazy adresowej Newslettera.

 II. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.healthin.com, prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Klient – osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność prawną do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej, osobę prawną oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawną, która składa Zamówienie. 
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej zakupu Towaru niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Kodeks Dobrych Praktyk- zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
 6. Strona/Strony  – Sprzedawca i Klient.   
 7. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.
 8. Towar – rzecz ruchomą uwidocznią na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 9. Umowa sprzedaży - umowę sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia i jego potwierdzenia (przyjęcie) przez Sprzedawcę (potwierdzenie Zamówienia) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 10. Umowa zawarta na odległość - Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów komunikacji na odległość dostępnych w Sklepie;
 11. Kanał komunikacji - formy składania Zamówień na odległość;
 12. Sprzedawca – spółkę Pulinno Sp. z o.o. wpisana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00653041, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000zł, wpłaconym w pełnej wysokości. Siedziba spółki: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5542944289, Regon: 366089031.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą strony Internetowej Sklepu internetowego poprzez założone Konto, zgodnie z niniejszym Regulaminem (oferta), określające Towar, jego ilość oraz Cenę.
 14. Cena – wartość Towaru wskazana  na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).
 15. Koszty przesyłki – opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego w Zamówieniu ponoszone przez Klienta.
 16. Konto – zarejestrowany przez Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zindywidualizowany zbiór zasobów telekomunikacyjnych, zawierający niezbędne dane, umożliwiający Klientowi korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego, w tym złożenie Zamówienia. 
 17. Newsletter - usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę jako administratora, która polega na przesyłaniu informacji  na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu. 
 18. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. opubl. w Dz.U. z 2017r. Nr 459  z późn. zm.).

 III. Rejestracja, składanie Zamówienia i zawieranie umowy.

 1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:
  • wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego,
  • zaakceptowaniu go przez Klienta, czego efektem jest założenie Konta;
  • zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu zasad polityki prywatności, pouczenia o prawie do odstąpieniu od umowy oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia i prowadzenia konta;
  • wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu  i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca przyjmuje  otrzymanie Zamówienia, w tym ilość  oraz Cenę za zamówiony Towar (potwierdzenie Zamówienia). Otrzymanie potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i stanowi dowód, iż złożone przez Klienta Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez niego Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. Do chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Zamówienie stanowi dla Sprzedawcy jedynie ofertę zakupu Towaru przez Klienta. 

 IV. Dostawa Towaru.

 1. Realizacja złożonych zamówień prowadzona jest w godzinach pracy Sprzedawcy, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 
 2. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost. Koszty przesyłki określony jest na stronie internetowej www.healthin.com i jest ponoszony przez Klienta. 
 3. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu.
 4. Termin dostawy zamówionego Towaru może wynosić od 24 do 72 h od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty Ceny wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia.
 5. W przypadku gdy będzie to możliwe, z punktu widzenia wielkości zamówienia oraz czasu jego realizacji, jedno Zamówienie będzie dostarczone jedną przesyłką W przypadku, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno Zamówienie, Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części Zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej części Zamówienia. Anulowanie części Zamówienia przez Klienta jest dopuszczalne jednie do chwili otrzymania przez niego potwierdzania Zamówienia.

 V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.

 1. Cena  za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta jedynie za pomocą sposobów płatności akceptowanych przez Sprzedawcę. Takimi sposobami płatności są: 
  • tradycyjny przelew bankowy,
  • za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności online PayU, pozwalającym na dokonanie płatności online (płatność przelewem elektronicznym) oraz kartą płatniczą.

2. Za dzień zapłaty ceny uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.

VI. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z Kodeksu Cywilnego, a w przypadku Klientów będących konsumentami, również z ustawy z dnia 30 maja2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm). 
 2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku skorzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r.o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.  
 3. Reklamacja powinna zostać złożona pisemnie i wysłana na adres: Pulinno Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz z dopiskiem Dział Reklamacji lub drogą elektroniczną na adres email: serwis@pulinno.com i określać dane Klienta, jego adres, numer dokumentu zakupu oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową. 
 4. Sprzedawca rozpatruje i ustosunkowuje się do reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.  W przypadkach określonych w punkcie 5 poniżej, gdy Sprzedawca proponuje inny sposób wykonania reklamacji niż wskazany w żądaniu Klienta , Sprzedawca wraz z informacją o przyznaniu istnienia wadliwości rzeczy informuje Klienta o proponowanym sposobie doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zgodnie z żądaniem Klienta będącego konsumentem: wymienia Towar na nowy, dokonuje jego naprawy,  obniża cenę Towaru lub gdy wada jest istotna - dokonuje odstąpienia od umowy. Sprzedawca niezależnie od żądania Klienta może zaproponować Klientowi niezwłoczną wymianę lub naprawę, niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta, powiadamiając o tym Klienta zgodnie z punktem 4 powyżej. Klienta ma wówczas prawo do zmiany propozycji Sprzedawcy na inny wskazany przez siebie sposób usunięcia wady Towaru zgodnie z powyższymi możliwościami. Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta jeśli opcja wskazana przez Klienta: byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy; lub w porównaniu z innym z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów. O skorzystaniu z tego prawa Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Kupującego.
 6. W przypadku gdy w trakcie usuwania wady Towaru w drodze jego naprawy naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów urządzenia okazała się niemożliwa, Sprzedawca dokonuje wymiany urządzenie na nowe wolne od wad.
 7. Jeśli Towar został uszkodzony, a jego uszkodzenie wynika z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub używania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów innych niż zalecane przez Sprzedawcę – reklamacja nie zostaje uznana, co Sprzedawca uzasadni w odpowiedzi przekazanej Klientowi zgodnie z punktem 4 powyżej. Sprzedawca odmawia uznania reklamacji. W ocenie Sprzedawcy przeprowadzone testu przekazanego nebulizatora potwierdziły, iż uszkodzenie Towaru jest wynikiem niezgodnego z instrukcją użytkowania nebulizatora, a Towar w momencie sprzedaży pozostawał bez wad.
 8. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.  
 9. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru Klient powinien sprawdzić stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności Towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Sprzedawcy. 
 10. Koszty odesłania reklamowanego Towaru ciąży na Sprzedawcy.
 11. Jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę kolejna reklamacja dotycząca tego Towaru może, zgodnie z żądaniem Klienta, skutkować odstąpieniem od umowy i zwrotem środków pieniężnych za urządzenie zakupione u Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca nie odpowiada za zwrot środków pieniężnych za towar zakupiony z innego źródła niż za pośrednictwem sklepu internetowego www.healthin.com

 VII. Odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera Pouczenie o odstąpieniu od umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 punkt VII.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.
 6. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Pulinno Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz  na koszt Kupującego.
 7. Klient za zgodą Sprzedawcy może w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru dokonać jego wymiany na inny Towar. Wymieniany Towar musi posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria, nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku wymiany Towaru zapłacona za Towar Cena zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, a ewentualna różnica zostanie zwrócona przez Sprzedawcę Klientowi.

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy. 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, uniemożliwiające mu lub utrudniające poprawne korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę,
  • skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn niezawinionych po stronie Sprzedawcy,
  • Treści zamieszczone przez osoby korzystające ze strony internetowej  Sklepu Internetowego. 
  • niedostępność stron internetowej Sklepu Internetowego  wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich.

3. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej

IX. Spory  między Stronami. 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu siedzibę Sprzedawcy. .

X. Prawa autorskie.

 1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość strony internetowej Sklepu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Znaki towarowe, logo, zdjęcia produktów umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.
   

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2017.1219) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm ).
 3. Regulamin odwiązuje od dnia 27 sierpnia 2018r. i stosuje się po jego akceptacji przez Klienta do Zamówień złożonych po tym dniu.